Gwnewch nodyn o''r manylion hyn gan y byddwch eu hangen i fewngofnodi''n ôl i''r rhaglen yn nes ymlaen.
Please make a note of these details as you will need them to log back in to your application later.

Os oes angen cymorth arnoch wrth lenwi'r ffurflen hon cysylltwch â - Cymorth Cyffredinol
If you require assistance in completing this form please contact - General Assistance

Eich enw cyfreithiol yw'r enw a gyhoeddir ar eich Tystysgrifau Coleg. Gwnewch yn siwr ei fod yn gywir gan y gallai hyn achosi problemau yn y dyfodol pan fyddwch yn gofyn am eirdaon, yn gwneud cais am swyddi neu'n mynd i'r Brifysgol.
Your legal name is the name your College Certificates will be issued in, please ensure this is correct as this may cause issues later when you ask for references, apply for jobs or to go to University.

help
Format dd/mm/yyyy

A wnewch chi ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost personnol gan fod cyfeiriadau e-bost ysgolion yn aml yn cael eu blocio.
Use a personal email address as communications to school email addresses are often blocked.
help
Rhaid i gyfrineiriau fod o leiaf 9 nod o hyd, a chynnwys priflythrennau, llythrennau bach a rhifau. Password must be at least 9 characters long and include upper case, lower case and numbers.